Административен регистър
 
  Органи на изпълнителната власт/Областни управители
За регистъра
Административни
структури
Органи на
изпълнителната власт
Структура на
изпълнителната власт
Търсене
в административни
структури
Регулаторни режими
Актове по прилагането
на режими
Конкурси за
незаети длъжности
Нормативна уредба
Закон зa
администрацията


Закон зa
държавния служител


Наредба за условията и реда
за воденето, поддържането и ползването
на Административния регистър


Наредба за провеждане
на конкурсите за държавни служители


Закон за ограничаване
на административното регулиране
и административния контрол
върху стопанската дейност
Областен управител - Благоевград
Бисер Николов Михайлов

Областен управител - Бургас
Вълчо Иванов Чолаков

Областен управител - Варна
Стоян Христов Пасев

Областен управител - Велико Търново
проф.д.ик.н. Пенчо Стоянов Пенчев

Областен управител - Видин
Момчил Викторов Станков

Областен управител - Враца
Малина Иванова Николова

Областен управител - Габрово
Николай Цветанов Сираков

Областен управител - Добрич
ДЕТЕЛИНА КИРИЛОВА НИКОЛОВА

Областен управител - Кърджали
Илия Сотиров Илиев

Областен управител - Кюстендил
Виктор Томов Янев

Областен управител - Ловеч
ИРИНА ЛЮБЕНОВА МИТЕВА

Областен управител - Монтана
Ивайло Иванов Петров

Областен управител - Пазарджик
Трендафил Ангелов Величков

Областен управител - Перник
АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ АЛЕКСАНДРОВ

Областен управител - Плевен
Ралица Трилкова Добрева

Областен управител - Пловдив
Здравко Димитров Димитров

Областен управител - Разград
Манол Христов Кившанов

Областен управител - Русе
Стефко Димитров Бурджиев

Областен управител - Силистра
Стоян Иванов Бонев

Областен управител - Сливен
Димитър Петров Сяров

Областен управител - Смолян
НЕДЯЛКО ЖИВКОВ СЛАВОВ

Областен управител - София
Веселин Малинов Пенев

Областен управител - Софийска област
Росица Иванова Тодорова

Областен управител - Стара Загора
ИНЖ. ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ РАНОВ

Областен управител - Търговище
Светлин Иванов Бонев

Областен управител - Хасково
Снанислав Насков Дечев

Областен управител - Шумен
Донка Димитрова Иванова

Областен управител - Ямбол
Димитър Ангелов Иванов
 
От м. януари 2016 г. информацията се въвежда и поддържа в нова версия на Административния регистър.
Новата версия на Административния регистър се поддържа чрез Интегрираната информационна система на държавната администрация, разработена по проект К12-11-1/26.02.2013 г. "Интегрирана информационна система на държавната администрация - гаранция за прозрачност и ефективност", осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Проект „Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) – гаранция за прозрачност и ефективност”, регистрационен номер К12-11-1/ 26.02.2013 г., финансиран с безвъзмездната финансовата помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Цели, основни дейности и продължителност
Проект на постановление на Министерския съвет за приемане на наредба за административния регистър
Обучения за работа с ИИСДА
ИИСДА – предизвикателство за компетентността на администрацията
  
  
Проект „Подобряването на управлението на човешките ресурси чрез усъвършенстване на ЕИСУЧРДА – предпоставка за ефективна администрация”, финансиран с безвъзмездната финансовата помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, регистрационен номер К12-21-1/ 26.02.2013 г.

Цели, основни дейности и продължителност
ЕИСУЧРДА – предпоставка за ефективна администрация
  За контакти: e-mail: ras@government.bg , телефон: (02) 940 29 32, (02) 940 29 77    Администрация на Министерския съвет