Административен регистър
 
  Конкурси за незаети длъжности
За регистъра
Административни
структури
Органи на
изпълнителната власт
Структура на
изпълнителната власт
Търсене
в административни
структури
Регулаторни режими
Актове по прилагането
на режими
Конкурси за
незаети длъжности
Нормативна уредба
Закон зa
администрацията


Закон зa
държавния служител


Наредба за условията и реда
за воденето, поддържането и ползването
на Административния регистър


Наредба за провеждане
на конкурсите за държавни служители


Закон за ограничаване
на административното регулиране
и административния контрол
върху стопанската дейност
Конкурси за постъпване на държавна служба в МВР
Преглед на конкурси:  
 статистики 
 търсене 
 всички 
 по административни структури 
 по длъжност 
 по населено място 

длъжностадминистративно звеноадминистративна структуракраен срок за подаване на документи
Главен експерт в ТА и в ТЗ на: ЦА, администрациите на структурите, отчитащи се пред НС,ДФ „Земеделие“Отдел: Държавна собственост и документален фонд; Дирекция: Административен контрол, регионално развитие и държавна собственостОбластна администрация - Софийска област10.10.2015
Старши експерт в териториалната администрация и в териториалните звенаОтдел: Регионално развитие и европейски проекти; Дирекция: Административен контрол, регионално развитие и държавна собственостОбластна администрация - Софийска област10.10.2015
Младши експертОтдел: Регионално развитие и европейски проекти; Дирекция: Административен контрол, регионално развитие и държавна собственостОбластна администрация - Софийска област10.10.2015
Главен юрисконсулт в централна администрация с изключение на администрацията на Министерския съвет и на министерствоДирекция: Финансово-стопанска и административна дейностИзпълнителна агенция по трансплантация12.10.2015
Старши експерт по осигуряванетоСектор: Отпускане на пенсии - Хасково; Отдел: Пенсии - Хасково; : Териториално поделение - ХасковоНационален осигурителен институт12.10.2015
Старши инспектор в териториалната администрация и в териториалните звенаДирекция: "Инспекция по труда" със седалище - Добрич; Главна дирекция: Инспектиране на трудаИзпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"12.10.2015
Старши експерт в териториалната администрация и в териториалните звенаДирекция: Административно-правно обслужване, финанси и управление на собственосттаОбластна администрация - Софийска област12.10.2015
Младши експертДирекция: ЕСМИС СердикаИзпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи"12.10.2015
Младши експертОтдел: Експертиза; Дирекция: Изобретения и промишлени дизайниПатентно ведомство12.10.2015
Началник на отделГлавна дирекция: Пожарна безопасност и защита на населениетоМинистерство на вътрешните работи12.10.2015
ИнспекторОтдел: Инспекция на съобщенията; Главна дирекция: Контрол на съобщениятаКомисия за регулиране на съобщенията13.10.2015
ИнспекторОтдел: Инспекция на съобщенията; Отдел: Инспекция на съобщенията; Главна дирекция: Контрол на съобщениятаКомисия за регулиране на съобщенията13.10.2015
Главен експерт (териториални звена в страната)Дирекция: Областни дирекции на МВРМинистерство на вътрешните работи13.10.2015
Главен инспектор в министерствоГлавна дирекция: Инспекторат за опазване на културното наследствоМинистерство на културата14.10.2015
Главен експертотдел: Финансови, материални и човешки ресурсиОбщина Столична община - район Връбница14.10.2015
Директор на дирекция в централна администрация с изключение на администрацията на Министерския съвет и на министерствоДирекция: Информационно обслужване и технологииАгенция по вписванията15.10.2015
Главен инспекторДирекция: Надзорна дейностКомисия за публичен надзор над регистрираните одитори15.10.2015
Старши експерт в централна администрация с изключение на администрацията на Министерския съвет и на министерствоДирекция: Обща администрацияКомисия за публичен надзор над регистрираните одитори15.10.2015
главен юрисконсултОтдел: Правен; Дирекция: Организация и управление на човешките ресурси Агенция "Митници"15.10.2015
Началник на секторДирекция: Национална система 112Министерство на вътрешните работи15.10.2015
1  2  3  >>
 
Проект „Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) – гаранция за прозрачност и ефективност”, регистрационен номер К12-11-1/ 26.02.2013 г., финансиран с безвъзмездната финансовата помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Цели, основни дейности и продължителност
Проект на постановление на Министерския съвет за приемане на наредба за административния регистър
Обучения за работа с ИИСДА
  
  
Проект „Подобряването на управлението на човешките ресурси чрез усъвършенстване на ЕИСУЧРДА – предпоставка за ефективна администрация”, финансиран с безвъзмездната финансовата помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, регистрационен номер К12-21-1/ 26.02.2013 г.

Цели, основни дейности и продължителност
  За контакти: e-mail: ras@government.bg , телефон: (02) 940 29 32, (02) 940 29 77    Администрация на Министерския съвет