Административен регистър
 
  Конкурси за незаети длъжности
За регистъра
Административни
структури
Органи на
изпълнителната власт
Структура на
изпълнителната власт
Търсене
в административни
структури
Регулаторни режими
Актове по прилагането
на режими
Конкурси за
незаети длъжности
Нормативна уредба
Закон зa
администрацията


Закон зa
държавния служител


Наредба за условията и реда
за воденето, поддържането и ползването
на Административния регистър


Наредба за провеждане
на конкурсите за държавни служители


Закон за ограничаване
на административното регулиране
и административния контрол
върху стопанската дейност
Конкурси за постъпване на държавна служба в МВР
Преглед на конкурси:  
 статистики 
 търсене 
 всички 
 по административни структури 
 по длъжност 
 по населено място 

длъжностадминистративно звеноадминистративна структуракраен срок за подаване на документи
Секретар на общинаОбщинска администрация - Цар Калоян19.12.2014
Главен експертОтдел: Управление на общинската собственост и жилищния фондОбщина Столична община - район Илинден21.12.2014
Главен експертОтдел: Стопански дейности и обществени поръчки; Дирекция: Управление на собствеността и обществени поръчкиИзпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи"22.12.2014
Главен експертОтдел: Управление на военните клубове и военно-патриотичното възпитание; Дирекция: Военни клубове и военно-патриотично възпитаниеИзпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"22.12.2014
Старши експертДруго: Общинска служба по земеделие - МонтанаОбластна дирекция "Земеделие" - Монтана22.12.2014
Главен инспектор в териториалната администрация и в териториалните звенаОтдел: Контрол на храните - Ловеч; Отдел: Контрол на храните - Ловеч; Друго: Областна дирекция по безопасност на храните - ЛовечБългарска агенция по безопасност на храните22.12.2014
Главен инспектор в териториалната администрация и в териториалните звенаОтдел: Здравеопазване на животните - Ловеч; Друго: Областна дирекция по безопасност на храните - ЛовечБългарска агенция по безопасност на храните22.12.2014
Младши експертДирекция: Информационни технологииКомисия за финансов надзор22.12.2014
Началник на отделОтдел: Контрол на медицинските дейности; Дирекция: Медицински дейностиСтолична регионална здравна инспекция 26.12.2014
Началник на отделОтдел: Промоция на здраве; Отдел: Промоция на здраве; Дирекция: Профилактика на болестите и промоция на здраветоСтолична регионална здравна инспекция 26.12.2014
Главен експерт в териториалната администрация и в териториалните звенаОтдел: Паразитология; Дирекция: Надзор на заразните болестиСтолична регионална здравна инспекция 26.12.2014
Главен инспектор в териториалната администрация и в териториалните звенаОтдел: Контрол на наркотици; Дирекция: Медицински дейностиСтолична регионална здравна инспекция 26.12.2014
Главен експерт в териториалната администрация и в териториалните звенаОтдел: Контрол на медицинските дейности; Отдел: Контрол на медицинските дейности; Дирекция: Медицински дейностиСтолична регионална здравна инспекция 26.12.2014
Главен инспектор в териториалната администрация и в териториалните звенаОтдел: Контрол на наркотици; Дирекция: Медицински дейностиСтолична регионална здравна инспекция 26.12.2014
Старши експерт в териториалната администрация и в териториалните звенаОтдел: Микробиология; Дирекция: Надзор на заразните болестиСтолична регионална здравна инспекция 26.12.2014
ИнспекторОтдел: Трудова медицина; Дирекция: Обществено здравеСтолична регионална здравна инспекция 26.12.2014
ЮрисконсултОтдел: Административно-правен; Отдел: Административно-правен; Дирекция: Административно-правно, финансово и стопанско обслужванеСтолична регионална здравна инспекция 26.12.2014
Младши експертОтдел: Контрол на медицинските дейности; Дирекция: Медицински дейностиСтолична регионална здравна инспекция 26.12.2014
Финансов контрольор в териториалната администрация и в териториалните звенаРегионална дирекция по горите - Бургас28.12.2014
ЮрисконсултОтдел: Финансово-стопанска дейност - Добрич; Друго: Областна дирекция по безопасност на храните - ДобричБългарска агенция по безопасност на храните29.12.2014
1  2  >>  За контакти: e-mail: ras@government.bg , телефон: (02) 940 29 32, (02) 940 29 77    Администрация на Министерския съвет