Административен регистър
 
  Конкурси за незаети длъжности
За регистъра
Административни
структури
Органи на
изпълнителната власт
Структура на
изпълнителната власт
Търсене
в административни
структури
Регулаторни режими
Актове по прилагането
на режими
Конкурси за
незаети длъжности
Нормативна уредба
Закон зa
администрацията


Закон зa
държавния служител


Наредба за условията и реда
за воденето, поддържането и ползването
на Административния регистър


Наредба за провеждане
на конкурсите за държавни служители


Закон за ограничаване
на административното регулиране
и административния контрол
върху стопанската дейност
Конкурси за постъпване на държавна служба в МВР
Преглед на конкурси:  
 статистики 
 търсене 
 всички 
 по административни структури 
 по длъжност 
 по населено място 

длъжностадминистративно звеноадминистративна структуракраен срок за подаване на документи
Главен секретар на областна администрацияОбластна администрация - Враца26.01.2015
Началник на регионален инспекторат по образованиетоРегионален инспекторат по образованието - БургасМинистерство на образованието и науката26.01.2015
Началник на отделОтдел: Административнонаказателна дейност и разследващи органи; Дирекция: Митническо разузнаване и разследване Агенция "Митници"26.01.2015
Началник на секторСектор: Административнонаказателни дейности и разследващи органи - Свиленград; Отдел: Митническо разузнаване и разследване - Свиленград; Митница: Свиленград - Свиленград Агенция "Митници"26.01.2015
Началник на отделОтдел: Строителство и инфраструктураОбщинска администрация - Перник26.01.2015
Главен експертСпециализирано звено: Областно пътно управление Велико Търново; Специализирано звено: ОБЛАСТНИ ПЪТНИ УПРАВЛЕНИЯАгенция "Пътна инфраструктура"26.01.2015
Главен експертДирекция: Координация,планиране и международна дейностКомисия за регулиране на съобщенията26.01.2015
Главен експертОтдел: Обществени поръчки и контрол; Дирекция: Управление на собственосттаИзпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"26.01.2015
Инспектор по приходитеДирекция: Контрол - Варна; Териториална дирекция : на НАП - ВарнаНационална агенция за приходите26.01.2015
Младши експертДирекция: Административен контрол,регионално развитие и държавна собственостОбластна администрация - Враца26.01.2015
Инспектор по приходитеДирекция: Контрол - Варна; Териториална дирекция : на НАП - ВарнаНационална агенция за приходите26.01.2015
Началник на отделотдел: Общинска собственост и контрол на търговиятаОбщина Столична община - район Връбница27.01.2015
Старши счетоводителОтдел: Финансово-стопански дейности, управление на собствеността и изпълнително производство - Бургас; Митница: Бургас - Бургас Агенция "Митници"27.01.2015
Секретар на общинаОбщина Столична община - район Подуяне28.01.2015
Юрисконсултотдел: Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси Община Столична община - район Подуяне28.01.2015
Директор на дирекцияДирекция: Дирекция "Социално подпомагане" - общ.Дулово; Дирекция: Регионална дирекция за социално подпомагане - Силистра; Дирекция: Дирекция "Социално подпомагане" - общ.Дулово; Дирекция: Регионална дирекция за социално подпомагане - Силистра; Дирекция: Социално подпомаганеАгенция за социално подпомагане29.01.2015
Директор на дирекцияДирекция: Регионална дирекция за социално подпомагане - Плевен; Дирекция: Социално подпомаганеАгенция за социално подпомагане29.01.2015
Директор на дирекцияДирекция: Регионална дирекция за социално подпомагане - Стара Загора; Дирекция: Регионална дирекция за социално подпомагане - Стара Загора; Дирекция: Социално подпомаганеАгенция за социално подпомагане29.01.2015
Старши юрисконсулт в териториалната администрация и в териториалните звенаДирекция: ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ - ВарнаДържавен фонд "Земеделие"29.01.2015
Старши юрисконсулт в териториалната администрация и в териториалните звенаДирекция: ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ - ЯмболДържавен фонд "Земеделие"29.01.2015
1  2  3  4  >>  За контакти: e-mail: ras@government.bg , телефон: (02) 940 29 32, (02) 940 29 77    Администрация на Министерския съвет