Административен регистър
 
  Конкурси за незаети длъжности
За регистъра
Административни
структури
Органи на
изпълнителната власт
Структура на
изпълнителната власт
Търсене
в административни
структури
Регулаторни режими
Актове по прилагането
на режими
Конкурси за
незаети длъжности
Нормативна уредба
Закон зa
администрацията


Закон зa
държавния служител


Наредба за условията и реда
за воденето, поддържането и ползването
на Административния регистър


Наредба за провеждане
на конкурсите за държавни служители


Закон за ограничаване
на административното регулиране
и административния контрол
върху стопанската дейност
Конкурси за постъпване на държавна служба в МВР
Преглед на конкурси:  
 статистики 
 търсене 
 всички 
 по административни структури 
 по длъжност 
 по населено място 

длъжностадминистративно звеноадминистративна структуракраен срок за подаване на документи
Главен експертГлавна дирекция: Инфраструктура на отбранатаМинистерство на отбраната03.11.2014
Главен счетоводителДирекция: Дирекция "Административно-правна,финансово-стопанска дейност и човешки ресурси"Областна дирекция "Земеделие" - Враца03.11.2014
Главен експертОтдел: Инженерна инфраструктура, благоустройство, екология, главен инженер и контрол по строителствотоОбщина Столична община - район Илинден03.11.2014
Старши експерт в териториалната администрация и в териториалните звенаДирекция: Административен контрол, регионално развитие и държавна собственостОбластна администрация - Силистра03.11.2014
Старши юрисконсулт в териториалната администрация и в териториалните звенаДирекция: Административно-правно обслужване, финанси и управление на собственосттаОбластна администрация - Силистра03.11.2014
Старши експерт в териториалната администрация и в териториалните звенаОтдел: Устройство на територията, кадастър, регулация и контрол по строителствотоОбщина Столична община - район Надежда03.11.2014
Главен експертотдел: "МЕСТНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ"Общинска администрация - Свиленград04.11.2014
Главен експертотдел: "МЕСТНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ"Общинска администрация - Свиленград04.11.2014
Главен експертотдел: "МЕСТНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ"Общинска администрация - Свиленград04.11.2014
Главен експерт в териториалната администрация и в териториалните звенаДирекция: Административно-правно обслужване, финанси и управление на собственосттаОбластна администрация - Бургас04.11.2014
Младши експертДирекция: Административно-правно обслужване и човешки ресурсиДържавна агенция за бежанците04.11.2014
Младши експертДирекция: Качество на процедурата за международна закрилаДържавна агенция за бежанците04.11.2014
Младши експертДирекция: Административно-правно обслужване и човешки ресурсиДържавна агенция за бежанците04.11.2014
Младши експертДирекция: Международна дейностДържавна агенция за бежанците04.11.2014
Началник на отделотдел: Общинска собственост и контрол на търговиятаОбщина Столична община - район Връбница05.11.2014
Началник на общинска служба по земеделиеОбщинска служба по земеделие: БреговоОбластна дирекция "Земеделие" - Видин05.11.2014
Началник на общинска служба по земеделиеОбщинска служба по земеделие: ГрамадаОбластна дирекция "Земеделие" - Видин05.11.2014
Главен експерт в териториалната администрация и в териториалните звенаОбщинска служба по земеделие: БелоградчикОбластна дирекция "Земеделие" - Видин05.11.2014
ЕкспертОтдел: Финансово - стопаснки дейности, управление на собствеността и изпълнително производство - Свиленград; Митница: Свиленград - Свиленград Агенция "Митници"05.11.2014
Младши експертОфис: Бойница; Общинска служба по земеделие: КулаОбластна дирекция "Земеделие" - Видин05.11.2014
1  2  3  4  >>  За контакти: e-mail: ras@government.bg , телефон: (02) 940 29 32, (02) 940 29 77    Администрация на Министерския съвет