Административен регистър
 
  Конкурси за незаети длъжности
За регистъра
Административни
структури
Органи на
изпълнителната власт
Структура на
изпълнителната власт
Търсене
в административни
структури
Регулаторни режими
Актове по прилагането
на режими
Конкурси за
незаети длъжности
Нормативна уредба
Закон зa
администрацията


Закон зa
държавния служител


Наредба за условията и реда
за воденето, поддържането и ползването
на Административния регистър


Наредба за провеждане
на конкурсите за държавни служители


Закон за ограничаване
на административното регулиране
и административния контрол
върху стопанската дейност
Конкурси за постъпване на държавна служба в МВР
Преглед на конкурси:  
 статистики 
 търсене 
 всички 
 по административни структури 
 по длъжност 
 по населено място 

длъжностадминистративно звеноадминистративна структуракраен срок за подаване на документи
Главен секретарАгенция по геодезия, картография и кадастър20.04.2015
Заместник главен директор на главна дирекцияГлавна дирекция: Европейски фондове за конкурентноспособностМинистерство на икономиката 20.04.2015
Началник на отделОтдел: Законосъобразност на процедури и процесуално представителство; Главна дирекция: Европейски фондове за конкурентноспособностМинистерство на икономиката 20.04.2015
Началник на отделОтдел: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и договаряне; Отдел: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и договаряне; Главна дирекция: Европейски фондове за конкурентноспособностМинистерство на икономиката 20.04.2015
Главен експерт по осигуряванетоСектор: Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания - Пловдив; Отдел: Краткосрочни плащания и контрол - Пловдив; : Териториално поделение - ПловдивНационален осигурителен институт20.04.2015
Главен експертОтдел: Информационно осигуряване на извънболнична и болнична медицинска помощ; Дирекция: Информационни процеси и сигурност на информациятаНационална здравноосигурителна каса20.04.2015
Началник на отделДирекция: ФинансиОбщинска администрация - Севлиево20.04.2015
Началник на секторРЗОК гр. Плевен: сектор „Последващ контрол на извънболнична медицинска и дентална помощ”, отдел „Договаряне и контрол на медицинска, дентална помощ и аптеки” Национална здравноосигурителна каса20.04.2015
Старши експертСектор: Информационни системи - Пловдив; Отдел: Човешки ресурси, административно, правно и информационно обслужване - Пловдив; : Териториално поделение - ПловдивНационален осигурителен институт20.04.2015
Старши експерт по осигуряванетоСектор: Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания - Благоевград; Отдел: Краткосрочни плащания и контрол - Благоевград; : Териториално поделение - БлагоевградНационален осигурителен институт20.04.2015
Старши експерт в териториалната администрация и в териториалните звенаОтдел: Химични замърсители и ПРЗ; Отдел: Химични замърсители и ПРЗ; Специализирани структури: Централната лаборатория за химични изпитвания и контрол (ЦЛХИК) – СофияБългарска агенция по безопасност на храните20.04.2015
Младши експертОтдел: Елементен анализ и торове; Специализирани структури: Централната лаборатория за химични изпитвания и контрол (ЦЛХИК) – СофияБългарска агенция по безопасност на храните20.04.2015
Младши експертДирекция: ФинансиОбщинска администрация - Севлиево20.04.2015
Секретар на общинаОбщинска администрация - Панагюрище21.04.2015
Началник на отделОтдел: Отдел „Информационно обслужване и технологии,управление на собствеността”Общинска администрация - Генерал-Тошево21.04.2015
Директор на дирекцияДирекция: "ПРАВНО И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ"Общинска администрация - Своге22.04.2015
Директор на дирекцияДирекция: ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИОбщинска администрация - Своге22.04.2015
Младши експертОтдел: Статистика на условията на живот; Дирекция: Демографска и социална статистикаНационален статистически институт22.04.2015
Младши експертОтдел: Статистика на условията на живот; Дирекция: Демографска и социална статистикаНационален статистически институт22.04.2015
Младши експертОтдел: Стататистика на потребителските цени и ППС; Дирекция: Макроикономическа статистикаНационален статистически институт22.04.2015
1  2  3  >>  За контакти: e-mail: ras@government.bg , телефон: (02) 940 29 32, (02) 940 29 77    Администрация на Министерския съвет