Обява за конкурс
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
длъжност, звено, административна структура:
Младши одитор
Дирекция: "Одитна дейност"
Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз"
кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Извършва одити на операциите и одити на системите по оперативните програми на Структорните и Кохезионния фондове на Европейския съюз.
изисквана минимална степен на завършено образование:
Бакалавър
години професионален опит: 2
или
минимален ранг: V младши
категория:
специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт:
да отговаря на изискванията по чл. 45, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС)
предпочитана специалност, по която е придобито образованието (една от изброените):
Право
Икономика
допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
- добро познаване и опит в прилагането на международно признати одитни стандарти и одитни процедури;
- опит в областта на финансовия одит е предимство;
- наличието на национален одитен сертификат по чл. 53 от ЗВОПС или международен одитен сертификат (ACCA,CIA или CGAP)е предимство;
- добро владеене на английски език - писмено и говоримо на ниво, позволяващо разбирането на професионални материали (отлочното владеене е предимство);
- работа с MS Office,правно-информационни продукти,Internet]
- познаване на основните регламенти в областта на Структурните и Кохезионния фондове на ЕС.
границите (от-до) на заплатата определена за длъжността:
1 100 лв.
брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
Начин за провеждане на конкурса
 Място и срок за подаване на документи 
 Образци 
начин за провеждане на конкурса (всички изброени):
Решаване на тест
Интервю
документи за кандидатстване:

- Заявление за участие в конкурс / Приложение 2 към Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл)/;

- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл;

- Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации и правоспособност;

- Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

Затвори Вид, удобен за разпечатване