Обява за конкурс
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
длъжност, звено, административна структура:
Младши експерт
Отдел: Управление на приоритетните оси ; Дирекция: Структурни фондове по рибарство
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Обработва и анализира информацията, свързана с получените проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ при изпълнението на Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство"за програмен период /2007-2013/, съобразно заложените изисквания на европейското и националното законодателство в областта на рибарството и в съответствие с разписаните Правилник за работа в дирекция "Европейски фонд за рибарство" и Процедурен наръчник за работа в отдел "Управление на приоритетните оси". Място на работа - гр.Пазарджик
изисквана минимална степен на завършено образование:
Бакалавър
минимален ранг: V младши
категория:
предпочитана специалност, по която е придобито образованието (една от изброените):
Икономика
Счетоводство и контрол
Финанси
допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
Компютърна грамотност
Владеене на английски език , като предимство ще се счита владеенето на друг западен език.
границите (от-до) на заплатата определена за длъжността:
426 лв.
брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
Начин за провеждане на конкурса
 Място и срок за подаване на документи 
 Образци 
начин за провеждане на конкурса (всички изброени):
Решаване на тест
Интервю
документи за кандидатстване:

1. Заявление за участие в конкурс по образец съгласно приложение № 2 към чл.17, ал.1 на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

3. Копие от документ, удостоверяващ образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;

4. Копие от документ, удостоверяващ продължителност на професионален опит /при наличие на такъв/ или придобит ранг като държавен служител;

5. Документ удостоверяващ владеенето на английски език и компютърна грамотност;

Контакти: кандидатите подават лично или чрез пълномощник документите за участие в конкурса. Не се приемат документи, подадени по пощата или електронната поща.

Затвори Вид, удобен за разпечатване