Обява за конкурс
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
длъжност, звено, административна структура:
Старши експерт
Отдел: Програмиране и договаряне; Главна дирекция: Европейски фондове и международни проекти
Агенция по заетостта
кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
“старши експерт” в отдел “Програми и проекти”: Изпълнява дейности, свързани с: ~ изготвяне на документи свързани с реализирането на международни програми и проекти, финансирани от структурните фондове на Европейския съюз, други международни донори и източници на финансиране; ~ проверка, анализиране, разработване и предлагане на експертни оценки и решения по процедури и дейности, свързани с реализиране на Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси”; ~ създаване и поддържане система от правила за докладване и решаване на въпроси, свързани с изготвяне на насоки за кандидатстване, подписване на договори по съответните програми и проекти; ~ обработка на преписки, изготвяне на анализи и предложения, засягащи дейността на дирекция ЕФМП; ~ поддържане на регистри и база данни, с осъществяването на дейности, свързани с правомощията на органа на държавната власт като ръководител на отдела. Основната месечна заплата за длъжността се определя от размера на минималната основна работна заплата - 343 лв. до размера на средната основна месечна заплата - 537 лв. плюс допълнително възнаграждение, съгласно чл. 6 на ПМС № 67от 14.04.2010 г.
изисквана минимална степен на завършено образование:
Бакалавър
години професионален опит: 2
или
минимален ранг: IV младши
категория:
предпочитана специалност, по която е придобито образованието (една от изброените):
Право
Икономика
допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
- предпочитана специалност от професионално направление: икономика, право, международни отношения, европейска интеграция;
- професионален опит – минимум 2 години или минимален ранг IV младши;
- добро владеене на английски език;
- знания в областта на: предприсъединителни, структурни фондове на Европейския съюз, други международни донори и източници на външно финансиране.
- умения за обобщаване и анализиране на информацията, за проучване и обобщаване на различни практики, проблеми и алтернативни решения, комуникативност, умения за общуване, работа в екип; добри умения за работа с компютър.
Предимство ще имат кандидатите работили в международната проектна дейност и владеещи и втори западен език.
границите (от-до) на заплатата определена за длъжността:
343/537 лв.
брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
Начин за провеждане на конкурса
 Място и срок за подаване на документи 
 Образци 
начин за провеждане на конкурса (всички изброени):
Решаване на тест
Практически изпит
Интервю
документи за кандидатстване:

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник документите за участие в конкурса.

- Заявление за участие в конкурса – по образец - /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, ПМС № 8 от 16.01.2004 г., ДВ., бр. 6 от 23.01.2004 г./;

- Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата,че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- ксерокопия на документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;

- ксерокопия на документи, удостоверяващи наличието на професионалния опит / трудов, служебен, или осигурителен стаж/;

- ксерокопие от документи, удостоверяващи владеенето на английски и други чужди езици;

- автобиография.

 

Затвори Вид, удобен за разпечатване