Обява за конкурс
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
длъжност, звено, административна структура:
Младши експерт
Отдел: Финансова дейност; Дирекция: .
Министерство на околната среда и водите
кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Основната задача на експерта е да организира и участва в счетоводното отчитане, контрол и докладване за усвояване на финансовите средства от ЕС към всички заинтересовани страни в процеса на финансовото управление на средствата от ЕС (КФ 1164/94), изпълнение на всички дейности, свързани с поддържането на база данни касаещи счетоводната отчетност на проектите, финансирани от фондове на ЕС, и поддържане на оперативна връзка с МФ и финансови институции във връзка със счетоводната отчетност.
изисквана минимална степен на завършено образование:
Бакалавър
минимален ранг: V младши
категория:
допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
Минимални и допълнителни изисквания за заемане на длъжността “Младши експерт” са:
• Висше икономическо образование, минимална степен - бакалавър
- компютърни умения – Мs Office;
- специалност финанси или счетоводство е предимство;
- опит като оперативен счетоводител и в изготвянето на счетоводни отчети е предимство;
• Изисквания към кандидатите за длъжността:
- способност за планиране и организиране на дейността;
- умения за изготвяне на доклади;
- способност за ефективно устно изразяване пред групи;
- добро владеене на английски език;
границите (от-до) на заплатата определена за длъжността:
400 лв.
брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
Начин за провеждане на конкурса
 Място и срок за подаване на документи 
 Образци 
начин за провеждане на конкурса (всички изброени):
Решаване на тест
Интервю
документи за кандидатстване:

Необходими документи:

Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец – приложение №2 към чл.17 ал1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. Към заявлението се прилагат:

·                     Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария , не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

·                     Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

·                     Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

·                     Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

Затвори Вид, удобен за разпечатване