Обява за конкурс
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
длъжност, звено, административна структура:
Директор
Дирекция: .
Министерство на околната среда и водите
кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Основни задачи на директора на дирекция “Европейски и международни проекти”: - Организира и ръководи дейностите по подготовка, управление, изпълнение, мониторинг и контрол на международни и европейски проекти /с изключение на проекти, финансирани по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”/; - Ръководи дейностите по управлението на проектите, финансирани от ИСПА/Кохезионния фонд, съгласно Регламент на Съвета /ЕО/ № 1164/94 от 16 май 1994 г. относно създаване на Кохезионния фонд (ОВ, L 130 25.05.1994 г.), както и по програми, финансирани от ЕС и други донори и международните финансови институции в съответствие с подписаните финансови меморандоми, проектни фишове или други програмни документи съгласно правилата на съответната програма, регламенти на ЕС и действащото национално законодателство.
изисквана минимална степен на завършено образование:
Магистър
години професионален опит: 7
или
минимален ранг: V старши
категория:
допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
Минимални изисквания:
- висше образование, степен – магистър в областите икономика или технически науки;
- професионален опит – минимум 7 години опит в областта на изпълнението и/или управлението на средствата от ЕС и други международни институции и/или придобит V старши ранг.

Допълнителни изисквания:
- добра компютърна грамотност - работа с MS Office;
- умения за работа с интернет;
- добро владеене на английски език;
- познаване на основните нормативни актове в областта на околната среда;
- управленски и организационни умения;
- комуникационни умения;
- работа с документация, изготвяне и представяне на доклади.
границите (от-до) на заплатата определена за длъжността:
979 лв.
брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
Начин за провеждане на конкурса
 Място и срок за подаване на документи 
 Образци 
начин за провеждане на конкурса (всички изброени):
Решаване на тест
Интервю
документи за кандидатстване:

Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец - Приложение 2 към чл.17 ал.1 от  Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители. Към заявлението се прилагат:

- Автобиография

- Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария , не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. Документи за степен на образование или професионална квалификация издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието, младежта и науката при условия и по ред определени с наредба на министъра на образованието, младежта и науката.

- Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

-   Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

Затвори Вид, удобен за разпечатване