Обява за конкурс
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
длъжност, звено, административна структура:
Старши експерт
Сектор: Финансов мониторинг и обслужване на международни проекти, програми и фондове; Отдел: Изпълнение на проекти с европейско и международно финансиране; Дирекция: "Регионална служба по заетостта" - София-град, области София, Софийска и Перник; Главна дирекция: Услуги по заетостта
Агенция по заетостта
кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Извършва финансов мониторинг и изготвя експертни анализи, свързани с изпълнението на проекти, финансирани от европейски и международни източници. Извършва преглед на финансовите документи по сключени договори, финансирани по програми на ЕС. Набира и обработва информация, свързана с изготвяне месечните, тримесечните и годишни счетоводни отчети и съпътстващите ги справки, свързани с усвояване на средства финансирани по програми на ЕС за целите на ДРСЗ. Основна месечна заплата за длъжността: Определя са в границите от нормативно определената минимална основна месечна заплата за длъжността в размера на 335 лв. до размера на средната основна месечна заплата за длъжността 466 лв.
изисквана минимална степен на завършено образование:
Бакалавър
години професионален опит: 2
или
минимален ранг: IV младши
категория:
допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
- предпочитана специалност от професионално направление „Икономика”: „Финансов контрол”, „Европейски бизнес и финанси”, „Счетоводство”, „Финанси”, „Финансов мениджмънт”;
- знания в областта на: нормативните и поднормативни актове, свързани с труда и трудовите правоотношения, администрацията и служебните правоотношения, документите, касаещи дейността на Агенцията по заетостта; Закон за обществените поръчки и Наредба за възлагане на малки обществени поръчки; общите разпоредби на Европейския регионален фонд, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд; финансовите регламенти на Европейския парламент по общия бюджет на Европейската общност;
- комуникативност, умения за общуване, работа в екип; добри умения за работа с компютър, придобити като професионален опит.
границите (от-до) на заплатата определена за длъжността:
335 лв.
брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
Начин за провеждане на конкурса
 Място и срок за подаване на документи 
 Образци 
начин за провеждане на конкурса (всички изброени):
Решаване на тест
Интервю
документи за кандидатстване:

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник документите за участие в конкурса :

- Заявление за участие в конкурса – по образец - /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, ПМС № 8 от 16.01.2004 г., ДВ., бр. 6 от 23.01.2004 г./;

- Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение; не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- Ксерокопия на документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;

-          Ксерокопие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг по Закона за държавния служител;

-          Професионална автобиография.

 

Затвори Вид, удобен за разпечатване