Обява за конкурс
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
длъжност, звено, административна структура:
Главен вътрешен одитор
Звено за вътрешен одит: Звено за вътрешен одит
Министерство на икономиката
кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Отдел "Одит на средствата от европейски и други структурни фондове" •Участва при изготвянето на базата на оценка на риска на 3-годишен стратегически план и годишен план за дейността на дирекцията; •Оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска в Изпълнителна агенция ФАР и Управляващ орган по ОП към МИЕТ – дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност и ЗИП/МЗ – ИАНМСП; •Проверява и оценява съответствието на дейността по усвояване на средствата по Програма ФАР и по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” с Регламентите на ЕС, законите, подзаконовите нормативни актове, вътрешните актове, надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативна информация; •Осъществява проверки на операциите, извършвани в дирекция «Европейски фондове за конкурентоспособността» към МИЕТ и изпълнителите по договорите за съответствие с одобрените процедури по програма ФАР и ОП; •Дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол в дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към МИЕТ и ИАНМСП;
изисквана минимална степен на завършено образование:
Бакалавър
години професионален опит: 4
или
минимален ранг: III младши
категория:
предпочитана специалност, по която е придобито образованието (една от изброените):
Право
Икономика
Финанси
допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
- Професионален опит: 4 години в областта на контрола, вътрешния или външен одит, икономиката и финансите;
- Компютърни умения – Word, Excel, Internet;
Съгласно Закона за вътрешния одит в публичния сектор:
- кандидатите да притежават сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор", издаден от министъра на финансите след успешно положен изпит по чл. 53, или да притежават валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор;
- да е дееспособно лице;
- да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност.
границите (от-до) на заплатата определена за длъжността:
628 лв.
брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
Начин за провеждане на конкурса
 Място и срок за подаване на документи 
 Образци 
начин за провеждане на конкурса (всички изброени):
Решаване на тест
Интервю
документи за кандидатстване:

- заявление за участие в конкурс ( Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от НПКДС);

- декларация по чл.17, ал.2 от НПКДС;

- копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, документи за степен на образование или професионална квалификация издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерството на образованието, младежта и науката при условия и по ред, определени с наредба на министъра на образованието, младежта и науката;

- копие от сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор" или копие от валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор;

- копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и / или служебна книжка; и / или осигурителна книжка; и / или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).

Затвори Вид, удобен за разпечатване