Обява за конкурс
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
длъжност, звено, административна структура:
Главен експерт
Отдел: Мониторинг и финансово управление; Дирекция: Оперативна програма "Административен капацитет"
Министерство на финансите
кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Да разработва експертни анализи и становища, с които подпомага пряко началника на отдела в изпълнение на задачите. Извършва мониторинг на проекти по Оперативна програма „Административен капацитет”, като следи за изпълнението на дейностите, съгласно договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Допълнително месечно възнаграждение съгласно чл. 6 от Постановление № 67 на Министерски съвет от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности в размер на една основна заплата.
изисквана минимална степен на завършено образование:
Бакалавър
години професионален опит: 4
или
минимален ранг: III младши
категория:
допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
професионален опит: 4 години опит в бюджетната и/или стопанската сфера и/или в областта на управлението на проекти и програми и/или европейската интеграция, или придобит III младши ранг;
Допълнителните изисквания за заемането на длъжността са:
- висше образование в областта на икономиката, правото, публичната администрация, хуманитарните науки;
- владеене на английски език – писмено и говоримо;
- компютърни умения – Word, Excel, правно-информационни продукти;
- добро познаване на европейското и националното законодателство в областта на Структурните фондове и свързаните с тях български и европейски стратегически документи.
границите (от-до) на заплатата определена за длъжността:
628 лв.
брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
Начин за провеждане на конкурса
 Място и срок за подаване на документи 
 Образци 
начин за провеждане на конкурса (всички изброени):
Практически изпит
Интервю
документи за кандидатстване:

Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:

-          Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/;

-          Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;

-          Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и  допълнителни квалификации;

-          Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник /нотариално заверено пълномощно/ в срок до 28.10.2010 г. включително в сградата на МФ, Приемна (стая № 1) на партерния етаж – входа от ул. "Георги Бенковски", всеки работен ден от 10:00 до 12:30 и от 14:00 до 16:30 часа.

Затвори Вид, удобен за разпечатване