Обява за конкурс
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
длъжност, звено, административна структура:
Държавен одитор
Дирекция: "Правно-методологично осигуряване на одитната дейност"
Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз"
кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Управление, извършване и контрол на качеството на одитната дейност по оперативните програми на Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз
изисквана минимална степен на завършено образование:
Магистър
години професионален опит: 5
или
минимален ранг: II младши
категория:
специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт:
да отговаря на изискванията по чл. 45, ал. 1 от ЗВОПС
предпочитана специалност, по която е придобито образованието (една от изброените):
Право
Икономика
допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
- професионална компетентност и опит в прилагането на международно признати одитни стандарти;
- най-високо професионално ниво на познания и умения при прилагането на одитните процедури;
- наличието на национален одитен сертификат по чл. 53 от ЗВОПС или международен одитен сертификат (ACCA, CIA или CGAP) е предимство;
- компетентности в управлението на одитната дейност и извършване на контрол на качеството във всички етапи на одитната работа;
- добро владеене на английски език - писмено и говоримо на ниво, позволяващо разбирането на професионални материали (отличното владеене е предимство);
- работа с MS Office, правно-информационни продукти, Internet
- познаване на основните регламенти в областта на Структурните и Кохезионния фондове на ЕС.
границите (от-до) на заплатата определена за длъжността:
1 800 лв.
брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
Начин за провеждане на конкурса
 Място и срок за подаване на документи 
 Образци 
начин за провеждане на конкурса (всички изброени):
Решаване на тест
Практически изпит
Интервю
документи за кандидатстване:

- Заявление за участие в конкурс /Приложение 2 към Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл);

- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл;

- Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации и правоспособност;

- Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

Затвори Вид, удобен за разпечатване