Обява за конкурс
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
длъжност, звено, административна структура:
Старши експерт
Отдел: Предварителен контрол; Дирекция: ,
Министерство на околната среда и водите
кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Основни задачи на старши експерт в отдел „Предварителен контрол”: - извършва предварителен контрол по документации на бенефициенти по ОПОС - извършва предварителен контрол по съответствие на проекта на техническите спецификации като част от документациите за възлагане на обществените поръчки, относно съответствието им със ЗОП и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; - осъществява последващ контрол за съответствие и законосъобразност на договорите за възлагане на обществените поръчки, а също и на допълнителните споразумения (анексиите) към договорите; - предлага на прекия ръководител размера на финансова корекция, която да бъде наложена по проект или по договор, по който е установена нередност, като се основава на приложимите насоки - изготвя правни становища и анализи по казуси съобразно съобразността на отдела и дирекцията - подготовка на проекти на нормативни актове
изисквана минимална степен на завършено образование:
Магистър
години професионален опит: 3
или
минимален ранг: IV младши
категория:
допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
Минимални и допълнителни изисквания за заемане на длъжността старши експерт в отдел „Предварителен контрол” са:

а) висше образование: минимална степен – магистър по право и придобита юридическа правоспособност
б) професионален опит по специалността – минимум 3 години;
в) опит в областта на обществените поръчки, в т.ч.:
- подготовка на документации за възлагане;
- участия в комисии за оценка на оферти;
г) подготовка и изготвяне на договори;
е) опит в областта на Европейското законодателство и прилагането му;
ж) опит в областта на международни проекти (ФАР, ИСПА, САПАРД и др.).

Опит в проверка за законосъобразност на процедури, финансирани по Оперативни програми 2007-2013 и процесуално представителство се считат за предимство;
границите (от-до) на заплатата определена за длъжността:
442 лв.
брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
Начин за провеждане на конкурса
 Място и срок за подаване на документи 
 Образци 
начин за провеждане на конкурса (всички изброени):
Решаване на тест
Интервю
документи за кандидатстване:

Необходими документи:

Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец – приложение №2 към чл.17 ал1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.

 

Към заявлението се прилагат:
- Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария , не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
- Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за
длъжността, като документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието, младежта и науката при условия и ред, определени с наредба на министъра на образованието, младежта и науката;
-Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

Затвори Вид, удобен за разпечатване