Обява за конкурс
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
длъжност, звено, административна структура:
Началник на отдел
Отдел: Програмиране, оценка, информация и публичност; Дирекция: Програмиране на регионалното развитие
Министерство на регионалното развитие и благоустройство
кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Подпомага дейността на ГД „ПРР” в изпълнение на функциите и задълженията като Управляващ орган по Оперативна програма „Регионално развитие”. Подпомага изготвянето и управлението на ОПРР съгласно координационния механизъм за Националния план за развитие и Националната стратегическа референтна рамка с цел постигане на устойчиво и балансирано развитие на регионите в Република България.
изисквана минимална степен на завършено образование:
Магистър
години професионален опит: 6
или
минимален ранг: I младши
категория:
предпочитана специалност, по която е придобито образованието (една от изброените):
Право
Социология, антропология и науки за културата
Икономика
Архитектура, строителство и геодезия
Социални, стопански и правни науки
допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
Компютърна грамотност; - познания по управление на проектния цикъл и Подхода на логическата матрица; - способност да планира, организира и контролира както собствената си работа, така и работата на другите за постигане на поставените цели; - способност за ефективна работа в екип и управленски умения; - добро познание на законодателството за Структурните фондове (ЕФРР, ЕСФ) и Кохезионния фонд; - познаване на стратегическите документи и политиката на сближаване на ЕС; - познаване на европейските институции и тяхната организация; - знания за разработването, координирането и актуализирането на оперативни програми; - познаване на процедурите за публичната администрация; - добра компютърна грамотност; - опит в управление и координиране на персонала и разпределяне на задачи; - отлично познаване на английски език, писмено и говоримо.
Допълнителен опит, считан за предимство: - трудов стаж в институция, работеща с пред-присъединителни инструменти или европейски фондове; - участие в обучения по европейска политика; - опит в изграждането на партньорства и консултиране; - опит в ръководенето на срещи и семинари.
границите (от-до) на заплатата определена за длъжността:
819 лв.
брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
Начин за провеждане на конкурса
 Място и срок за подаване на документи 
 Образци 
начин за провеждане на конкурса (всички изброени):
Решаване на тест
Интервю
документи за кандидатстване:

Заявление за участие в конкурс – Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;

Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност;

Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен – магистър, допълнителни квалификации;

Копие от официални документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

Други документи: сертификати за проведени обучения

Подробна автобиография.

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

Затвори Вид, удобен за разпечатване