Обява за конкурс
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
длъжност, звено, административна структура:
Главен експерт
Филиал: Югоизточен район-Хасково ; Отдел: Многонационални и хоризонтални програми ; Главна дирекция: Управление на териториалното сътрудничество
Министерство на регионалното развитие и благоустройство
кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Участва в информационни дни по обявени покани за набиране на проектни предложения по многонационалните и хоризонтални програми, в които Република България участва: Оперативна програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн”, ОП „ИНТЕРРЕГ IVС", ОП ЕСПОН и ОП УРБАКТ, в обучения и семинари по ОП ИНТЕРАКТ и по Националните правила за Европейско обединение за териториално сътрудничество (ЕОТС). Съдейства за намиране на партньори по проекти и потенциални учредители и членове на ЕОТС. Участва в изготвяне, сключване и наблюдение на изпълнението на договори за предоставяне на национално съфинансиране на българските партньори в проекти по: ОП Югоизточна Европа, СОП „Черноморски басейн” и четвъртата покана по ОП „ИНТЕРРЕГ IVС". Изготвя справки и презентации за допълняемостта и синергията на проекти по многонационални и хоризонтални програми с проекти по други програми, финансирани по Цел Сближаване (Конвергенция), за заседанията на Регионалния координационен комитет към Регионалния съвет за развитие на територията на Югоизточен район и в област Хасково от Южен централен район. Извършва наблюдение и оценка на риска на проекти по многонационални програми в региона.
изисквана минимална степен на завършено образование:
Бакалавър
години професионален опит: 3
или
минимален ранг: IV младши
категория:
предпочитана специалност, по която е придобито образованието (една от изброените):
Право
Политически науки
Администрация и управление
Икономика
Архитектура, строителство и геодезия
Общо инжинерство
Социални, стопански и правни науки
Геодезия
допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
Свободно ползване на английски език и компютърна грамотност;
границите (от-до) на заплатата определена за длъжността:
до 580 лв.
брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
Начин за провеждане на конкурса
 Място и срок за подаване на документи 
 Образци 
начин за провеждане на конкурса (всички изброени):
Решаване на тест
Интервю
документи за кандидатстване:

Заявление по образец – Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

Декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност;

Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен – Бакалавър;

Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина.

Други документи: за владеене на чужд език; за компютърна грамотност.

Подробна автобиография.

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

Затвори Вид, удобен за разпечатване