Обява за конкурс
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
длъжност, звено, административна структура:
Старши експерт
Отдел: Оценка, търгове и договаряне; Дирекция: ,
Министерство на околната среда и водите
кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Основни задачи на старши експерт в отдел „Оценка, търгове и договаряне”: ● участие в експертни работни групи при провеждане на процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 1 на оперативна програма “Околна среда” ● изготвяне проекти на договори за получаване на безвъзмездната финансова помощ в резултат на проведени процедури за директно предоставяне по оперативна програма “Околна среда” ● изготвяне на допълнителни споразумения към договори за безвъзмездна финансова помощ, финансирани по оперативна програма “Околна среда” ● участие в комисии за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, финансирани по ОПОС ● участие в разработване на документи необходими за реализацията на оперативна програма “Околна среда” в съответствие с националното законодателство и регламентите на ЕС ● участие във вътрешноведомствени и междуведомствени работни групи, свързани с дейността на отдела по ОП „Околна среда”
изисквана минимална степен на завършено образование:
Магистър
години професионален опит: 3
или
минимален ранг: IV младши
категория:
допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
Минимални и допълнителни изисквания за заемане на длъжността:
За старши експерт в отдел „Оценка, търгове и договаряне”
- висше образование: минимална степен – магистър (ВИК инженер, строителен инженер), архитектура;
- професионален опит по специалността – минимум 3 години;
- познаване на ЗУТ и прилежащите му подзаконови актове;
- способност за планиране и организиране на дейността; умения за изготвяне на доклади; способност за ефективно устно изразяване пред групи;
- опит в оценка на инвестиционни инфраструктурни проекти в областта на управление на водите по международни проекти (ФАР, ИСПА, САПАРД, ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ) е предимство;
- компютърни умения – Мs Office, AutoCAD е предимство;
- познаване на договорните условия на FIDIC е предимство.
границите (от-до) на заплатата определена за длъжността:
не по ниска от 442 лв.
брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
Начин за провеждане на конкурса
 Място и срок за подаване на документи 
 Образци 
начин за провеждане на конкурса (всички изброени):
Решаване на тест
Практически изпит
документи за кандидатстване:

Необходими документи:

Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец – приложение №2 към чл.17 ал1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.

Към заявлението се прилагат:
- Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария , не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
- Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за
длъжността, като документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието, младежта и науката при условия и ред, определени с наредба на министъра на образованието, младежта и науката;
-Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и допълнителни изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

Затвори Вид, удобен за разпечатване