Обява за конкурс
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
длъжност, звено, административна структура:
Началник на отдел
Отдел: Информационни и аналитични дейности; Главна дирекция: Конкурентоспособност и иновации
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Организира, координира и контролира планирането, координацията, провеждането и отчитането на информационни кампании и други мерки по информиране и публичност, свързани с изпълнението на операциите по Приоритетни оси 1 и 2 на ОП „Конкурентоспособност”; организира, координира и контролира изготвянето и разпространението на информация относно правилата и критериите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операциите на Приоритетни оси 1 и 2 на оперативната програма; координира и осигурява медийното отразяване на всички дейности на ГД „КИ” във връзка с функциите на МЗ и връзките с обществеността съгласувано с Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност”; организира, координира и контролира събирането, анализирането и обобщаването на количествена и качествена информация, отнасяща се до отчитане на постигнатия напредък, изготвяне на текущи и периодични доклади, справки, анализи и други информационно-аналитични документи, свързани с дейностите на МЗ; ръководи, планира, организира, контролира и носи отговорност за дейността на отдел “Информационни и аналитични дейности ”.
изисквана минимална степен на завършено образование:
Магистър
години професионален опит: 6
или
минимален ранг: II младши
категория:
допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
област икономически науки, статистика и социология;
• Много добро познаване и опит в прилагането и изискванията европейското и българското законодателство в областта на Структурните и Кохезионния фонд на ЕС;
• Практически опит в разработването на програмни и стратегически документи;
• Знания, опит и способност за развиване на експертни анализи, прогнози, становища и доклади, проекти на нормативните актове, процедури, наръчници, ръководства, инструкции и указания;
• Презентационни комуникационни умения;
• Управление на човешките ресурси;
• Изготвяне на текущи и периодични доклади, справки, анализи и други информационно-аналитични документи;
• ползване на Microsoft Office – Word, Excel, работа с програмни продукти и Internet;
• много добро владеене на английски език.
границите (от-до) на заплатата определена за длъжността:
628 лв.
брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
Начин за провеждане на конкурса
 Място и срок за подаване на документи 
 Образци 
начин за провеждане на конкурса (всички изброени):
Решаване на тест
Практически изпит
документи за кандидатстване:

1. Заявление по образец /Приложение № 2 към чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;

2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и придобита правоспособност;

4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

5 копие от документ удостоверяващ владеенето на английски език.

Затвори Вид, удобен за разпечатване