Обява за конкурс
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
длъжност, звено, административна структура:
Главен експерт
Отдел: Вътрешен контрол по изпълнение на проекти; Главна дирекция: Конкурентоспособност и иновации
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Извършва вътрешен документален контрол на администрираните от ГД „КИ” процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и проекти; извършване анализ и предлагане на експертни оценки и решения по проблемите, свързани с процедури за предоставяне на безвъзмездна помощ.
изисквана минимална степен на завършено образование:
Бакалавър
години професионален опит: 3
или
минимален ранг: IV младши
категория:
допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
• висше образование, степен бакалавър, право, икономика, счетоводство и контрол или хуманитарни науки
• Много добри познания в нормативната уредба, свързана с усвояване на европейски средства, в т.ч. европейското и българското законодателство в областта на Структурните фондове на ЕС;
• Ползване на Microsoft Office – Word, Excel, работа с програмни продукти и Internet.
границите (от-до) на заплатата определена за длъжността:
581 лв.
брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
Начин за провеждане на конкурса
 Място и срок за подаване на документи 
 Образци 
начин за провеждане на конкурса (всички изброени):
Решаване на тест
Практически изпит
Интервю
документи за кандидатстване:

1. Заявление по образец /Приложение № 2 към чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;

2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и придобита правоспособност;

4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

Затвори Вид, удобен за разпечатване