Обява за конкурс
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
длъжност, звено, административна структура:
Държавен експерт
Сектор: Мониторинг; Отдел: Мониторинг и финансово управление; Главна дирекция: Конкурентоспособност и иновации
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Участва в дейностите по наблюдение на проекти, финансирани по ОП “Конкурентоспособност”, съгласувано с Управляващия орган, включително и чрез проверки на място; • Анализира и предлага експертни оценки и решения по проблемите, свързани с мониторинг на проекти, финансирани по ОП “Конкурентоспособност”;Анализира и предлага експертни оценки и решения, съгласувано с Управляващия орган, по въпросите свързани с приложението, тълкуването и актуализирането на вътрешните процедури и правила за мониторинг и верифициране.
изисквана минимална степен на завършено образование:
Магистър
години професионален опит: 4
или
минимален ранг: III младши
категория:
допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
• висше образование, степен магистър, област хуманитарни, икономически и технически науки;
• Опит в сферата на техническото развитие и иновации, предприсъединителните инструменти и Структурните фондове на ЕС.
• познания в нормативната уредба, свързана с усвояване на европейските средства, в т.ч. национално и европейско законодателство;
• ползване на Microsoft Office – Word, Excel, работа с програмни продукти и Internet;
• много добро владеене на английски език.
границите (от-до) на заплатата определена за длъжността:
628 лв.
брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
Начин за провеждане на конкурса
 Място и срок за подаване на документи 
 Образци 
начин за провеждане на конкурса (всички изброени):
Решаване на тест
Практически изпит
Интервю
документи за кандидатстване:

7.1. Заявление по образец /Приложение № 2 към чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;

7.2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

7.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен;

7.4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

7.5  Копие от документи удостоверяващи владеенето на английски език.

 

Затвори Вид, удобен за разпечатване