Обява за конкурс
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
длъжност, звено, административна структура:
Старши експерт
Сектор: София; Отдел: Мониторинг и финансово управление; Главна дирекция: Конкурентоспособност и иновации
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Участва в разработването на системи и правила за финасов мониторинг по проекти, финансирани по ОП „Конкурентоспособност”, съобразно компетенциите на отдела;Осъществява финансов мониторинг по изпълнение на договори/проекти, финансирани по ОП „Конкурентоспособност” и участва в дейностите по неговото извършване на местно ниво, като следи за постигане на заложените резултати и графиците за изпълнение;Осъществява проверки „на място” при седалището на бенефициента и/или на мястото на изпълнение на проекта;Осъществява 100% верификация на подадените от бенефициентите искания за плащания, финансови отчети , доклади, придружаващите го документи;Осъществява предварителни проверки на исканията за плащане от страна на изпълнители по договори/бенефициенти по проекти, финансирани по ОП „Конкурентоспособност”, относно формата и съдържанието им в съответствие с указанията и правилата на Управляващия орган (УО) по ОП „Конкурентоспособност”.
изисквана минимална степен на завършено образование:
Бакалавър
години професионален опит: 2
или
минимален ранг: IV младши
категория:
предпочитана специалност, по която е придобито образованието (една от изброените):
Счетоводство и контрол
Финанси
допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
• • Опит в сферата на техническото развитие и иновации, предприсъединителните инструменти и Структурните фондове на ЕС.
• познания в нормативната уредба, свързана с усвояване на европейските средства, в т.ч. национално и европейско законодателство;
• ползване на Microsoft Office – Word, Excel, работа с програмни продукти и Internet;
• владеене на английски език.
границите (от-до) на заплатата определена за длъжността:
537 лв.
брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
Начин за провеждане на конкурса
 Място и срок за подаване на документи 
 Образци 
начин за провеждане на конкурса (всички изброени):
Решаване на тест
Интервю
документи за кандидатстване:

1. Заявление по образец /Приложение № 2 към чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;

2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен;

4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

5 Копие от документ удостоверяващ владеенето на английски език.

Затвори Вид, удобен за разпечатване