Обява за конкурс
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
длъжност, звено, административна структура:
Главен експерт
Отдел: Информационни и аналитични дейности; Главна дирекция: Конкурентоспособност и иновации
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Участие в организирането и координирането на изпълнението на дейностите, свързани с провеждане на информационни кампании за популяризиране на възможностите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетни оси 1 и 2 на ОП „Конкурентоспособност”; Участва в изпълнението на мерките по информиране и публичност, касаещи дейността и функциите на МЗ в съответствие с целите и приоритетите на Комуникационния план на ОП „Конкурентоспособност”, съгласувано с Управляващия орган на оперативната програма; Създава, поддържа и актуализира информация за дейността на МЗ на интернет страницата на МЗ; Събира и анализира информация и данни за целите на изготвянето на текущи и периодични доклади, анализи, справки и други аналитични материали във връзка с изпълнението на мерките за подкрепа по Приоритетни оси 1 и 2 на ОП „Конкурентоспособност”, делегирани на МЗ.
изисквана минимална степен на завършено образование:
Бакалавър
години професионален опит: 3
или
минимален ранг: IV младши
категория:
допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
• висше образование, степен бакалавър, област икономически науки, статистика и социология;
. 3 години професионален опит в информационни, презентационни, аналитични дейности, разработването на програмни и стратегически документи; управление и изпълнение на европейски и/или други проекти и програми.
• Добро познаване на регламентите и изискванията на европейското и българското законодателство в областта на Структурните фондове на ЕС;
• Знания, опит и способност за развиване на експертни анализи, прогнози, становища и доклади, проекти на нормативните актове, процедури, наръчници, ръководства, инструкции и указания;
• Способност за анализиране, синтезиране и обобщаване на количествена и качествена информация;
• Изготвяне на текущи и периодични доклади, справки, анализи и други информационно-аналитични документи;
• ползване на Microsoft Office – Word, Excel, работа с програмни продукти и Internet;
• много добро владеене на английски език;владеене на втори чужд език е предимство.
границите (от-до) на заплатата определена за длъжността:
581 лв.
брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
Начин за провеждане на конкурса
 Място и срок за подаване на документи 
 Образци 
начин за провеждане на конкурса (всички изброени):
Решаване на тест
Интервю
документи за кандидатстване:

7.1. Заявление по образец /Приложение № 2 към чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;

7.2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

7.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен;

7.4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

7.5  Копие от документи удостоверяващи владеенето на английски език.

 

Затвори Вид, удобен за разпечатване