Обява за конкурс
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
длъжност, звено, административна структура:
Младши експерт
Отдел: Вътрешен контрол по изпълнение на проекти; Главна дирекция: Конкурентоспособност и иновации
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Подкрепа на дейността на по-високите длъжностни нива в отдела, извършва вътрешен документален контрол на администрираните от ГД „КИ” процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и проекти.
изисквана минимална степен на завършено образование:
Професионален бакалавър по ...
минимален ранг: V младши
категория:
допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
• висше образование, степен професионален бакалавър, право, икономика, счетоводство и контрол или хуманитарни науки
• Ползване на Microsoft Office – Word, Excel, работа с програмни продукти и Internet.
границите (от-до) на заплатата определена за длъжността:
466 лв.
брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
Начин за провеждане на конкурса
 Място и срок за подаване на документи 
 Образци 
начин за провеждане на конкурса (всички изброени):
Решаване на тест
Практически изпит
Интервю
документи за кандидатстване:

1. Заявление по образец /Приложение № 2 към чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;

2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и придобита правоспособност;

 

Затвори Вид, удобен за разпечатване