Обява за конкурс
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
длъжност, звено, административна структура:
Началник на сектор
Сектор: София; Отдел: Мониторинг и финансово управление; Главна дирекция: Конкурентоспособност и иновации
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Ръководи, организира и координира на регионално ниво дейностите на ГД” Конкурентноспособност и иновации” като Междинно звено по Оперативна програма „Конкурентоспособност”, свързани с информационни кампании и изпълнение на мерките по информиране и публичност, по програми и проекти, финансирани от Оперативна програма (ОП) „Конкурентоспособност”. Ръководи, организира и координира на регионално ниво дейностите на ГД” Конкурентноспособност и иновации” като Междинно звено по Оперативна програма „Конкурентоспособност”, свързани с приема и регистриране на проектните предложения/формулярите за предварителен подбор, подадени по обявени процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 1 и 2 на ОП „Конкурентоспособност”.Ръководи, организира и координира на регионално ниво дейностите на ГД ”Конкурентноспособност и иновации” като Междинно звено по Оперативна програма „Конкурентоспособност”, свързани с техническото и финансово управление и изпълнение на сключените договори. Ръководи, планира, организира, контролира и носи отговорност за дейността на Регионалния сектор.
изисквана минимална степен на завършено образование:
Бакалавър
години професионален опит: 5
или
минимален ранг: III младши
категория:
допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
• висше образование, степен бакалавър, област хуманитарни, икономически и технически науки;
• Опит в сферата на техническото развитие и иновации, предприсъединителните инструменти и Структурните фондове на ЕС.
• познания в нормативната уредба, свързана с усвояване на европейските средства, в т.ч. национално и европейско законодателство;
• ползване на Microsoft Office – Word, Excel, работа с програмни продукти и Internet;
• управленски опит;
• много добро владеене на английски език.
границите (от-до) на заплатата определена за длъжността:
581 лв.
брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
Начин за провеждане на конкурса
 Място и срок за подаване на документи 
 Образци 
начин за провеждане на конкурса (всички изброени):
Решаване на тест
Практически изпит
Интервю
документи за кандидатстване:

1. Заявление по образец /Приложение № 2 към чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;

2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен;

4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

5 Копие от документи удостоверяващи владеенето на английски език.

 

Затвори Вид, удобен за разпечатване