Обява за конкурс
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
длъжност, звено, административна структура:
Старши експерт
Отдел: Законосъобразност и администриране на нередности"; Главна дирекция: Конкурентоспособност и иновации
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Осигурява правното обслужване на ГД „КИ”;Изготвя и съгласува за законосъобразност документите, свързани с дейността на главната дирекция;Изготвя и съгласува за законосъобразност проекти на нормативни актове, договори, заповеди, споразумения, спогодби, вътрешни правила и други актове, свързани с дейността на ГД „КИ”;Дава становище съобразно компетенциите на ГД „КИ” по изготвени от други ведомства проекти на нормативни актове;Изготвя писмени становища и разяснения по постъпили във връзка с дейността на ГД „КИ” писма, запитвания и жалби, които изискват юридически познания;Уведомява своевременно ръководството за незаконосъобразни действия в дейността на ГД „КИ”, както и в работата на отделните структурни звена и служители; Осъществява процесуалното представителство на Агенцията пред съдилища и други юрисдикции във връзка с дейността й, вкл. като Междинно звено по ОПК; Участва в разработването на нормативната уредба в областта на осъществяваната от ГД „КИ”.
изисквана минимална степен на завършено образование:
Бакалавър
години професионален опит: 2
или
минимален ранг: IV младши
категория:
предпочитана специалност, по която е придобито образованието (една от изброените):
Право
допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
• Много добри познания в нормативната уредба, свързана с усвояване на европейски средства, в т.ч. европейското и българското законодателство в областта на Структурните фондове на ЕС;
• Познания по Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията;
• Познания и опит в процедурите уредени в ПМС № 55/2007, ЗОП, НВМОП;
• Ползване на Microsoft Office – Word, Excel, работа с програмни продукти и Internet;
• Много добро владеене на английски език;владеене на втори чужд език е предимство.
2 години професионален опит в сферата на усвояване на средствата от Структурните фондове на ЕС
границите (от-до) на заплатата определена за длъжността:
537 лв.
брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
Начин за провеждане на конкурса
 Място и срок за подаване на документи 
 Образци 
начин за провеждане на конкурса (всички изброени):
Решаване на тест
Интервю
документи за кандидатстване:

1. Заявление по образец /Приложение № 2 към чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;

2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и придобита правоспособност;

4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

5 копие от документ удостоверяващ владеенето на английски език.

Затвори Вид, удобен за разпечатване