Обява за конкурс
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
длъжност, звено, административна структура:
Държавен експерт
Отдел: Оценка и договаряне; Главна дирекция: Конкурентоспособност и иновации
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Участие в дейности свързани с процеса по набиране, оценка и сключване на договори с одобрени за финансиране кандидати по приоритетни оси 1 и 2 на ОП „Конкурентоспособност”; Участва в изготвянето на анализи, инструкции и други подобни документи свързани с осъществяните от отдел «Оценка и договаряне» функции свързани с провеждането на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
изисквана минимална степен на завършено образование:
Магистър
години професионален опит: 4
или
минимален ранг: III младши
категория:
допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
област хуманитарна, икономическа, технически науки, право или счетоводство и контрол;
• опит в сферата на усвояване на средства от предприсъединителните инструменти и Структурните фондове на ЕС;
• опит в изготвянето на проекти на нормативни актове, договори, заповеди, споразумения, спогодби, вътрешни правила и други нормативни актове;
• познания в нормативната уредба, свързана с усвояване на европейските средства, в т.ч. национално и европейско законодателство;
• ползване на Microsoft Office – Word, Excel, работа с програмни продукти и Internet;
• владеене на английски език.

границите (от-до) на заплатата определена за длъжността:
628 лв.
брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
Начин за провеждане на конкурса
 Място и срок за подаване на документи 
 Образци 
начин за провеждане на конкурса (всички изброени):
Решаване на тест
Интервю
документи за кандидатстване:

7.1. Заявление по образец /Приложение № 2 към чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;

7.2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

7.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен;

7.4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

7.5  Копие от документи удостоверяващи владеенето на английски език.

 

Затвори Вид, удобен за разпечатване