Обява за конкурс
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
длъжност, звено, административна структура:
Старши експерт
Сектор: Финансов контрол; Отдел: Финансово управление; Дирекция: Координация на програми и проекти
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Подпомага процеса на анализ и контрол на документацията, свързана с разплащания по проекти, изпълнявани от дирекцията и финансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС и други международни финансиращи институции, както и контрол на разходваните средства от републиканския бюджет по тези проекти.
изисквана минимална степен на завършено образование:
Бакалавър
години професионален опит: 3
или
минимален ранг: IV младши
категория:
предпочитана специалност, по която е придобито образованието (една от изброените):
Икономика
допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
1. Да притежават компютърни умения;
2. Да владеят английски език на работно ниво, втори западен език е предимство.
границите (от-до) на заплатата определена за длъжността:
580 лв.
брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
Начин за провеждане на конкурса
 Място и срок за подаване на документи 
 Образци 
начин за провеждане на конкурса (всички изброени):
Решаване на тест
Интервю
документи за кандидатстване:

1.      Заявление за участие в конкурса;

2.      Декларация;

3.      Копие от документите за придобита образователна квалификационна степен, допълнителна квалификация;

4.      Копие от документ, удостоверяващ професионален опит;

5.      Копие от документ за придобит ранг, ако има такъв.

Затвори Вид, удобен за разпечатване