Обява за конкурс
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
длъжност, звено, административна структура:
Младши одитор
Дирекция: "Одитна дейност"
Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз"
кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Извършва одити на операциите и одити на системите по оперативните програми на Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз.
изисквана минимална степен на завършено образование:
Бакалавър
минимален ранг: V младши
категория:
специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт:
Да отговаря на изискваниета па чл. 45, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор
предпочитана специалност, по която е придобито образованието (една от изброените):
Икономика
Архитектура, строителство и геодезия
допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
- висше образование в областта на икономиката или в областта на архитектурата, строителството, геодезията;
- добро познаване и опит в прилагането на международно признати одитни стандарти и одитни процедури;
- опит в областта на финансовия одит е предимство;
- добро владеене на английски език-писмено и говоримо на ниво, позволяващо разбирането на професионални материали /отличното владеене е предимство/;
- познаване на основните регламенти в областта на Структурните и Кохезионния фондове на ЕС;
- работа с MS Office, правно-информационни продукти, Internet
границите (от-до) на заплатата определена за длъжността:
1100 лв.
брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
Начин за провеждане на конкурса
 Място и срок за подаване на документи 
 Образци 
начин за провеждане на конкурса (всички изброени):
Решаване на тест
Интервю
документи за кандидатстване:

-заявление за участие в конкурс;

-Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл

-копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;

-копие от сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор", издаден от министъра на финансите или копие от валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор (CIA или CGAP)]

- автобиография 

Затвори Вид, удобен за разпечатване