Обява за конкурс
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
длъжност, звено, административна структура:
Началник на сектор
Сектор: Пловдив; Отдел: Мониторинг и финансово управление; Главна дирекция: Конкурентоспособност и иновации
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
да ръководи, организира и координира на регионално ниво дейностите на Главна дирекция “Конкурентноспособност и иновации ” за изпълнение функциите на Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г.
изисквана минимална степен на завършено образование:
Бакалавър
години професионален опит: 5
или
минимален ранг: III младши
категория:
предпочитана специалност, по която е придобито образованието (една от изброените):
Икономика
Хуманитарни науки
Технически науки
допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
- познания в областта на технологичното развитие и иновации, предприсъединителните инструменти и структурните фондове на ЕС;
ползване на английски език;
ползване на Microsoft Office – Word, Excel, работа с програмни продукти и Internet.
комуникативност;
умения за координиране и ръководство на екип.
границите (от-до) на заплатата определена за длъжността:
537 лв.
брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
Начин за провеждане на конкурса
 Място и срок за подаване на документи 
 Образци 
начин за провеждане на конкурса (всички изброени):
Решаване на тест
Практически изпит
Интервю
документи за кандидатстване:

 Заявление по образец /Приложение № 2 към чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;

 Декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност;

 Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и придобита правоспособност. Документите, издадени в чужбина се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България;

Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит –трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език,   доказващ извършване на дейност в чужбина.

Затвори Вид, удобен за разпечатване