Обява за конкурс
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
длъжност, звено, административна структура:
Младши експерт
Сектор: Оценка; Отдел: Програмиране, оценка, информация и публичност; Дирекция: Програмиране на регионалното развитие
Министерство на регионалното развитие и благоустройство
кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Подпомага дейностите по изготвяне на предварителна, текуща и последваща оценка на Оперативна програма „Регионално развитие” съгласно изискванията на европейското законодателство и методическите документи за оценка на оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове.
изисквана минимална степен на завършено образование:
Професионален бакалавър по ...
минимален ранг: V младши
категория:
предпочитана специалност, по която е придобито образованието (една от изброените):
Право
Социология, антропология и науки за културата
Икономика
допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
Познания за методите и законодателната рамка на дейностите по наблюдение и оценка; - статистически, икономически и финансови умения; -комуникативност и презентационни умения, включително опит в изготвянето на доклади; - познания в използването на данни и информация; - добро ниво на английски език, писмено и говоримо; - способност да работи в екип; - способност да работи под напрежение.
границите (от-до) на заплатата определена за длъжността:
до 536 лв.
брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
Начин за провеждане на конкурса
 Място и срок за подаване на документи 
 Образци 
начин за провеждане на конкурса (всички изброени):
Решаване на тест
Интервю
документи за кандидатстване:

Заявление за участие в конкурс – Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;

Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност;

Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен – професионален бакалавър по …, допълнителни квалификации;

Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина, ако лицето притежава такъв;

Други документи: сертификати за проведени обучения;

Подробна автобиография.

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

Затвори Вид, удобен за разпечатване