Обява за конкурс
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
длъжност, звено, административна структура:
Главен експерт
Отдел: Предварителен контрол, оценка и договаряне; Главна дирекция: Европейски фондове за конкурентноспособност
Министерство на икономиката
кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
•Подготвя информация до министъра на финансите за отпуснати помощи de minimis по проекти, съфинансирани от структурните фондове на ЕС; •Участва в подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки, при изпълнение на проекти по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на ОП „Конкурентоспособност”, в случаите, когато за конкретен бенефициент на помощта е определен Управляващия орган (ОУ) на ОП „Конкурентоспособност”; •Извършва проверка на изготвените договори с бенефициенти на безвъзмездна фиансвова помощ по неделегираните приоритетни оси на ОП „Конкурентоспособност”.
изисквана минимална степен на завършено образование:
Бакалавър
години професионален опит: 4
или
минимален ранг: III младши
категория:
предпочитана специалност, по която е придобито образованието (една от изброените):
Право
Социални дейности
Икономика
допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
-професионален опит: 4 години в областта на системите за управление и изпълнение на програми и проекти, съфинансирани от структурните и/или предприсъединителните фондове на ЕС, правото, икономиката, хуманитарните науки, международните отношения, публичната администрация, социалните и политическите дейности;
-специалност, по която е придобито образованието – икономика, хуманитарни науки, международни отношения, право, публична администрация, социални и политически дейности;
-отлично владеене на английски език;
-добри компютърни умения;
-познания по управление на програми и проекти, съфинансирани от Структурните фондове на ЕС, и други международни донори;
-познаване на общата нормативна уредба, свързана със Структурните фондове на ЕС.
границите (от-до) на заплатата определена за длъжността:
628* лв.
брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
Начин за провеждане на конкурса
 Място и срок за подаване на документи 
 Образци 
начин за провеждане на конкурса (всички изброени):
Решаване на тест
Интервю
документи за кандидатстване:

·         Заявление за участие в конкурс (Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС);

·         Декларация по чл. 17, ал.2 от НПКДС;

·         Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, документи за степен на образование или професионална квалификация издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието, младежта и науката при условия и по ред, определени с наредба на министъра на образованието, младежта и науката;

·         Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);

Затвори Вид, удобен за разпечатване