Обява за конкурс
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
длъжност, звено, административна структура:
Младши експерт
Отдел: Северозападен район; Дирекция: Програмиране на регионалното развитие
Министерство на регионалното развитие и благоустройство
кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Подпомага дейността на отдела в изпълнението на функциите и задълженията, делегирани от Управляващ орган на оперативна програма „Регионално развитие” свързани с осъществяване на надеждно финансово управление и контрол на средствата отпускани по линия на програмата в съответствие с изискванията на европейското законодателство за структурните фондове. Осигурява и регистрира необходимата финансово информация в ИСУН.
изисквана минимална степен на завършено образование:
Професионален бакалавър по ...
минимален ранг: V младши
категория:
предпочитана специалност, по която е придобито образованието (една от изброените):
Икономика
Счетоводство и контрол
Финанси
допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
Познания в работата с оперативни програми; опит в областта на анализирането; компютърна грамотност; отлично владеене на английски език, писмено и говоримо; умения за работа в екип; умения да работи под напрежение.
границите (от-до) на заплатата определена за длъжността:
до 466 лв.
брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
Начин за провеждане на конкурса
 Място и срок за подаване на документи 
 Образци 
начин за провеждане на конкурса (всички изброени):
Решаване на тест
Интервю
документи за кандидатстване:

1. Заявление за участие в конкурс – Приложение 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;

2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност;

3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен –професионален бакалавър по …, допълнителни квалификации;

4. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина, ако лицето притежава такъв;

5. Други документи: сертификати за проведени обучения;

6. Подробна автобиография.

Затвори Вид, удобен за разпечатване