Обява за конкурс
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
длъжност, звено, административна структура:
Старши експерт
Отдел: Южен централен район; Дирекция: Програмиране на регионалното развитие
Министерство на регионалното развитие и благоустройство
кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Отговаря за дейността на отдела в изпълнение на функциите и задълженията, делегирани от Управляващ орган на оперативна програма „Регионално развитие”, свързани с осъществяване на надеждно финансово управление и контрол на средствата, отпускани по линия на програмата в съответствие с изискванията на европейското законодателство за Структурните фондове. Осъществява финансов мониторинг на одобрените за финансиране проекти на регионално ниво, спазвайки всички правила на Общността и на страната. Изготвя искания за плащане към УО на базата на верифицирани 100% счетоводни документи, представени от бенефициентите. Осигурява и регистрира необходимата финансова информация в ИСУН.
изисквана минимална степен на завършено образование:
Бакалавър
години професионален опит: 2
или
минимален ранг: IV младши
категория:
предпочитана специалност, по която е придобито образованието (една от изброените):
Икономика
Счетоводство и контрол
Финанси
допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
Познания в работата с оперативни програми; Познаване на методите и правната рамка за провеждане на дейностите по оценка и селекция на проекти; Компютърна грамотност; Технически познания съобразно спецификата на приоритета, по който отговаря; Отлично владеене на английски език, писмено и говоримо; Умения да работи ефективно в екип; Умения да работи под напрежение; Опит в областта на анализирането; Познания и опит в областта на икономическите анализи (анализ разходи-ползи) и управление на проектния цикъл.
границите (от-до) на заплатата определена за длъжността:
до 536 лв.
брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
Начин за провеждане на конкурса
 Място и срок за подаване на документи 
 Образци 
начин за провеждане на конкурса (всички изброени):
Решаване на тест
Интервю
документи за кандидатстване:

1. Заявление за участие в конкурс – Приложение 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;

2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност;

3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен –бакалавър, допълнителни квалификации;

4. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

5. Други документи: сертификати за проведени обучения;

6. Подробна автобиография.

Затвори Вид, удобен за разпечатване