Обява за конкурс
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
длъжност, звено, административна структура:
Началник на отдел
Отдел: Законодателство, оценка на риска и нередности; Дирекция: Програмиране на регионалното развитие
Министерство на регионалното развитие и благоустройство
кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Подпомага дейността на Управляващия орган на оперативна програма „Регионално развитие” свързана с изпълнението на европейското и национално законодателство, оценката и управлението на рисковете, констатирането, докладването и отстраняването на нередности в процеса на изпълнение на програмата.
изисквана минимална степен на завършено образование:
Магистър
години професионален опит: 7
или
минимален ранг: I младши
категория:
предпочитана специалност, по която е придобито образованието (една от изброените):
Право
допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
Трудов стаж в институция работеща с пред-присъединителни инструменти или европейски фондове; опит в изготвянето на доклади.
границите (от-до) на заплатата определена за длъжността:
до 819 лв.
брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
Начин за провеждане на конкурса
 Място и срок за подаване на документи 
 Образци 
начин за провеждане на конкурса (всички изброени):
Решаване на тест
Интервю
документи за кандидатстване:

1. Заявление за участие в конкурс – Приложение 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;

2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност;

3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен –магистър, допълнителни квалификации;

4. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

5. Други документи: сертификати за проведени обучения;

6. Подробна автобиография.

Затвори Вид, удобен за разпечатване