Обява за конкурс
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
длъжност, звено, административна структура:
Младши експерт
Отдел: Югозападен район; Дирекция: Програмиране на регионалното развитие
Министерство на регионалното развитие и благоустройство
кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Място на работа – гр. София Подпомага дейността на Управляващия орган на оперативна програма „Регионално развитие” свързана с изпълнението на европейското и национално законодателство, оценката и управлението на рисковете, констатирането, докладването и отстраняването на нередности в процеса на изпълнение на програмата; Подпомага дейността на ГД “ПРР” в качеството й на Управляващ / Партниращ орган по програмите за териториално сътрудничество свързана с изпълнението на европейското и националното законодателство, както и изпълнението на правилата за по всяка една програма, оценката и управлението на рисковете, констатирането, докладването и отстраняването на нередности в процеса на изпълнение на програмите за териториално сътрудничество.
изисквана минимална степен на завършено образование:
Професионален бакалавър по ...
минимален ранг: V младши
категория:
предпочитана специалност, по която е придобито образованието (една от изброените):
Право
допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
Професионална област – право; Добро познаване на процедурите в областта на администрацията; владеенето на чужд език (един или повече) е предимство; Основни познания в областта на организацията и постановленията на ЕС; Компютърни познания; Умения да работи в екип; Умения да работи под напрежение.
границите (от-до) на заплатата определена за длъжността:
до 466 лв.
брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
Начин за провеждане на конкурса
 Място и срок за подаване на документи 
 Образци 
начин за провеждане на конкурса (всички изброени):
Решаване на тест
Интервю
документи за кандидатстване:

Заявление за участие в конкурс – Приложение 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;

Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност;

Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен –бакалавър, допълнителни квалификации;

Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

Други документи: сертификати за проведени обучения;

Подробна автобиография.

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. Истинността на копираните документи се удостоверява с представяне на оригинални документи за сведение при подаването им.

Затвори Вид, удобен за разпечатване