Обява за конкурс
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
длъжност, звено, административна структура:
Главен експерт
Отдел: Предварителен контрол и мониторинг; Дирекция: Програмиране на регионалното развитие
Министерство на регионалното развитие и благоустройство
кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Подпомага дейността на главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” в изпълнение на функциите и задълженията като Управляващ орган на оперативна програма „Регионално развитие” и осигурява изпълнението на задачи свързани с наблюдението на изпълнението на програмата съгласно изискванията на европейското законодателство за Структурните фондове.
изисквана минимална степен на завършено образование:
Бакалавър
години професионален опит: 4
или
минимален ранг: III младши
категория:
предпочитана специалност, по която е придобито образованието (една от изброените):
Архитектура, строителство и геодезия
Общо инжинерство
допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
Професионална област – инженерство, архитектура, пространствено планиране, строителство на сгради и съоръжения, градско планиране и транспортно строителство;
Добро познаване на Регламентите на ЕС по отношение на Структурните фондове и българското законодателство в областта на регионалното развитие;
Познаване на европейските правила за допустимост на разходите;
Познаване на процедурите на публичната администрация;
Добра компютърна грамотност-Microsoft Office, електронна поща, интернет;
Много добро ниво на английски език, писмено и говоримо;
Способност да работи в екип;
Способност да работи под напрежение;
Презентационни умения.
границите (от-до) на заплатата определена за длъжността:
до 627 лв.
брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
Начин за провеждане на конкурса
 Място и срок за подаване на документи 
 Образци 
начин за провеждане на конкурса (всички изброени):
Решаване на тест
Интервю
документи за кандидатстване:

Заявление за участие в конкурс – Приложение 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;

Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност;

Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен –бакалавър, допълнителни квалификации;

Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

Други документи: сертификати за проведени обучения;

Подробна автобиография.

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. Истинността на копираните документи се удостоверява с представяне на оригинални документи за сведение при подаването им.

Затвори Вид, удобен за разпечатване