Обява за конкурс
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
длъжност, звено, административна структура:
Младши експерт
Главна дирекция: "Оперативна програма"Околна среда"
Министерство на околната среда и водите
кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Основни задачи на експертите: Основните функции и задачи на експертите са свързани с разработването и представянето за одобрение от Европейската комисия на програмните документи за усвояване на средствата от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, в рамките на ОП "Околна среда 2007 – 2013 г."; разработване на насоки и покани по процедури за набиране на проектни предложения в съответствие с критериите за избор на проекти по оперативната програма, участие в организацията и координацията на дейности, свързани с осигуряване на информация и публичност на финансовата подкрепа от ЕС, възможностите, които предлага, и резултатите, които ще постигне.
изисквана минимална степен на завършено образование:
Бакалавър
минимален ранг: V младши
категория:
допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
Минималните и допълнителни изисквания за заемане на длъжността “младши експерт” на пряко подчинение на директор на дирекция КПОС са:

1. Висше образование в една от следните специалности, минимална степен – бакалавър
- специалности: управление на човешките ресурси, стопанско управление, публична/бизнес администрация

• Изисквания за заемане на длъжността:
- професионален опит – не се изисква;
- владеене на английски език– писмено и говоримо;
- компютърна грамотност – MS Office (Word, Excel, Power Point), електронна поща, интернет;
- способност за планиране и организиране на дейността;
- способност да работи ефективно в екип;
- умения за изготвяне и представяне на доклади;
- презентационни умения;
- познаване на Европейското законодателство;
- познания в управлението на човешките ресурси е предимство.
границите (от-до) на заплатата определена за длъжността:
404 лв.
брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
Начин за провеждане на конкурса
 Място и срок за подаване на документи 
 Образци 
начин за провеждане на конкурса (всички изброени):
Решаване на тест
Практически изпит
Интервю
документи за кандидатстване:

-       Заявление за участие в конкурс /Приложение 2 към чл.17, ал.1 от Наредба за провеждане на  конкурсите за държавни служители/;

-      Автобиография;

-      Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители;

-       Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. Документи за степен на образование или професионална квалификация издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието, младежта и науката при условия и по ред определени с наредба на министъра на образованието, младежта и науката.

-      Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /ако има такива/ – трудова книжка,  служебна книжка , осигурителна книжка;

-       Копие от документи, удостоверяващи владеенето на чужди езици /ако има такива/;

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

Затвори Вид, удобен за разпечатване