Обява за конкурс
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
длъжност, звено, административна структура:
Главен експерт
Отдел: Координация,комуникация и техническа помощ; Главна дирекция: "Оперативна програма"Околна среда"
Министерство на околната среда и водите
кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Основните функции и задачи на експертите са свързани с разработването и представянето за одобрение от Европейската комисия на програмните документи за усвояване на средствата от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, в рамките на ОП "Околна среда 2007 – 2013 г."; разработване на насоки и покани по процедури за набиране на проектни предложения в съответствие с критериите за избор на проекти по оперативната програма, участие в организацията и координацията на дейности, свързани с осигуряване на информация и публичност на финансовата подкрепа от ЕС, възможностите, които предлага, и резултатите, които ще постигне.
изисквана минимална степен на завършено образование:
Бакалавър
години професионален опит: 4
или
минимален ранг: III младши
категория:
допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
Минималните и допълнителни изисквания за заемане на длъжността “главен експерт” в отдел „Мониторинг и докладване” са:

• Висше образование в една от следните специалности, минимална степен – бакалавър
- специалност – маркетинг и/или реклама, връзки с обществеността или масови комуникации;

• Изисквания за заемане на длъжността:
- професионален опит - минимум 4 години и/или присъден III младши ранг;
- владеене на английски език – писмено и говоримо;
- компютърна грамотност – MS Office (Word, Excel, Power Point), електронна поща, интернет;
- познаване на законодателството на Европейския съюз в областта на Структурните и Кохезионния фонд;
- способност за планиране и организиране на дейността;
- умения за работа в екип;
- умения за изготвяне на информации, доклади и презентации;
- отлични умения за бизнес комуникация;
- познания и опит в протокол и церемониал;
- опит в комуникацията с медии;
- опит в провеждането и координирането на информационни и рекламни кампании;
- способност да представя и разпространява идеи;
- способност да търси информация от различни източници, да я анализира и синтезира и да представя писмено и устно получените резултати при изготвяне на доклади, стратегии, програми и др.;
границите (от-до) на заплатата определена за длъжността:
520 лв.
брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
Начин за провеждане на конкурса
 Място и срок за подаване на документи 
 Образци 
начин за провеждане на конкурса (всички изброени):
Решаване на тест
Практически изпит
Интервю
документи за кандидатстване:

-       Заявление за участие в конкурс /Приложение 2 към чл.17, ал.1 от Наредба за провеждане на  конкурсите за държавни служители/;

-       Автобиография;

-       Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители;

-       Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. Документи за степен на образование или професионална квалификация издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието, младежта и науката при условия и по ред определени с наредба на министъра на образованието, младежта и науката.

-       Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /ако има такива/ – трудова книжка,  служебна книжка , осигурителна книжка;

-      Копие от документи, удостоверяващи владеенето на чужди езици /ако има такива/;

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

Затвори Вид, удобен за разпечатване