Обява за конкурс
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
длъжност, звено, административна структура:
Началник на отдел
Главна дирекция: Европейски фондове за конкурентноспособност
Министерство на икономиката
кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
За длъжността „Началник на отдел” „Програмиране, наблюдение и оценка на оперативната програма”, основните задължения са: - Организира и координира процеса по събиране и анализ на социално-икономически данни за нуждите на програмирането на съответната Оперативна програма. Организира и ръководи разработването на Оперативната програма и съпътстващите я документи. Участва в преговори с Европейската Комисия по програмните документи на Оперативната програма. Следи за изготвянето на годишен план за предстоящите оценки на програмата и координира дейността по изготвяне на годишен доклад .
изисквана минимална степен на завършено образование:
Магистър
години професионален опит: 5
или
минимален ранг: II младши
категория:
предпочитана специалност, по която е придобито образованието (една от изброените):
Право
Социология, антропология и науки за културата
Икономика
Хуманитарни науки
Технически науки
допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:
• специалност, по която е придобито образованието – икономика, социология, международни отношения, право, хуманитарни и технически специалности, публична администрация;
• отлично владеене на английски език;
• добри компютърни умения;
• познания по структурните фондове на ЕС;
границите (от-до) на заплатата определена за длъжността:
до 1135 лв.
брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
Начин за провеждане на конкурса
 Място и срок за подаване на документи 
 Образци 
начин за провеждане на конкурса (всички изброени):
Решаване на тест
Интервю
документи за кандидатстване:

ЗЗааяяввллееннииее ззаа ууччаассттииее вв ккооннккууррсс (ППррииллоожжееннииее №№2 ккъъмм ччлл. 17, аалл. 1 оотт ННППККДДСС);

ДДееккллаарраацциияя ппоо ччлл. 17, аалл.2 оотт ННППККДДСС;

ККооппииее оотт ддииппллооммаа ззаа ппррииддооббииттаа ооббррааззооввааттееллнноо-ккввааллииффииккааццииооннннаа ссттееппеенн, ддооппъъллннииттееллннаа ккввааллииффииккаацциияя, ддооккууммееннттии ззаа ссттееппеенн ннаа ооббррааззооввааннииее ииллии ппррооффеессииооннааллннаа ккввааллииффииккаацциияя ииззддааддееннии оотт ддррууггии ддъърржжааввии ссее ппррииззннаавваатт ссллеедд ллееггааллииззииррааннееттоо иимм оотт ММииннииссттееррссттввоо ннаа ооббррааззооввааннииееттоо, ммллааддеежжттаа ии ннааууккааттаа ппррии ууссллооввиияя ии ппоо рреедд, ооппррееддееллееннии сс ннааррееддббаа ннаа ммииннииссттъърраа ннаа ооббррааззооввааннииееттоо, ммллааддеежжттаа ии ннааууккааттаа;

ККооппииее оотт ддооккууммееннттии, ууддооссттооввеерряявваащщии ппррооддъъллжжииттееллннооссттттаа ннаа ппррооффеессииооннааллнниияя ооппиитт (ттррууддоовваа ккнниижжккаа; ии/ииллии ссллуужжееббннаа ккнниижжккаа; ии/ииллии ооссииггууррииттееллннаа ккнниижжккаа; ии/ииллии ооффииццииааллеенн ддооккууммееннтт ннаа ббъъллггааррссккии ееззиикк, ддооккааззвваащщ ииззввъърршшввааннее ннаа ддееййнноосстт вв ччуужжббииннаа).

Затвори Вид, удобен за разпечатване