Обява за конкурс
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
длъжност, звено, административна структура:
Старши експерт
Отдел: Мониторинг ; Дирекция: ,
Министерство на околната среда и водите
кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Основни задачи за длъжността старши експерт в отдел „Мониторинг”: - Осъществява комуникации с бенефициентите във връзка с наблюдението и контрола на проекти; - Проверява и одобрява справки и доклади за напредък на проектите, които координира; - Верифицира исканията за средства (авансови, междинни и окончателни) за проектите, които координира; - Организира и извършва планирани, извънредни и окончателни проверки на място на бенефициентите за изпълнението на проектите, които координира.
изисквана минимална степен на завършено образование:
Бакалавър
години професионален опит: 2
или
минимален ранг: IV младши
категория:
допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
Минимални и допълнителни изисквания за заемане на длъжността:
Образователна степен -
Минимална степен: бакалавър
Специалност: екология, публична администрация, икономика
Професионален опит -
Минимум 2 години в следните области: екология/публична администрация –управление и/или изпълнение на проекти, финансирани от ЕС или други международни донори
границите (от-до) на заплатата определена за длъжността:
805 лв.
брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
Начин за провеждане на конкурса
 Място и срок за подаване на документи 
 Образци 
начин за провеждане на конкурса (всички изброени):
Решаване на тест
Интервю
документи за кандидатстване:

 Необходими документи:

 

- Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец – приложение №2 към чл.17 ал1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. Към заявлението се прилагат:

 - Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността, като документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави, се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката;

-Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

 

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

Затвори Вид, удобен за разпечатване