Административен регистър

 
  Регулаторни режими
За регистъра
Административни
структури
Органи на
изпълнителната власт
Структура на
изпълнителната власт
Търсене
в административни
структури
Регулаторни режими
Актове по прилагането
на режими
Конкурси за
незаети длъжности
Нормативна уредба
Закон зa
администрацията


Закон зa
държавния служител


Наредба за условията и реда
за воденето, поддържането и ползването
на Административния регистър


Наредба за провеждане
на конкурсите за държавни служители


Закон за ограничаване
на административното регулиране
и административния контрол
върху стопанската дейност
Инструкция за намиране на информация за регулаторни режими и индивидуално издадените актове по тяхното прилагане на закрити/преобразувани административни структури/органи на изпълнителната власт
 
Избор на режим:  
 търсене 
 по вид 
 по предметна област 
 по орган по прилагане 
 всички активни 
 неактивни 


Fatal error: Call to a member function on a non-object in /home/web/www1/ras/regimes/inc/view_by_types.inc on line 12

Warning: failed to rollback outstanding transactions!: ORA-03114: not connected to ORACLE in Unknown on line 0
Изберете вид на режима: