Административен регистър

 
  Регулаторни режими
За регистъра
Административни
структури
Органи на
изпълнителната власт
Структура на
изпълнителната власт
Търсене
в административни
структури
Регулаторни режими
Актове по прилагането
на режими
Конкурси за
незаети длъжности
Нормативна уредба
Закон зa
администрацията


Закон зa
държавния служител


Наредба за условията и реда
за воденето, поддържането и ползването
на Административния регистър


Наредба за провеждане
на конкурсите за държавни служители


Закон за ограничаване
на административното регулиране
и административния контрол
върху стопанската дейност
Инструкция за намиране на информация за регулаторни режими и индивидуално издадените актове по тяхното прилагане на закрити/преобразувани административни структури/органи на изпълнителната власт
 
Избор на режим:  
 търсене 
 по вид 
 по предметна област 
 по орган по прилагане 
 всички активни 
 неактивни 

Изберете вид на режима:  
Лицензионен
Разрешителен
Регистрационен
Съгласувателен

 
От м. януари 2016 г. информацията се въвежда и поддържа в нова версия на Административния регистър.
Новата версия на Административния регистър се поддържа чрез Интегрираната информационна система на държавната администрация, разработена по проект К12-11-1/26.02.2013 г. "Интегрирана информационна система на държавната администрация - гаранция за прозрачност и ефективност", осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Проект „Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) – гаранция за прозрачност и ефективност”, регистрационен номер К12-11-1/ 26.02.2013 г., финансиран с безвъзмездната финансовата помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Цели, основни дейности и продължителност
Проект на постановление на Министерския съвет за приемане на наредба за административния регистър
Обучения за работа с ИИСДА
ИИСДА – предизвикателство за компетентността на администрацията
  
  
Проект „Подобряването на управлението на човешките ресурси чрез усъвършенстване на ЕИСУЧРДА – предпоставка за ефективна администрация”, финансиран с безвъзмездната финансовата помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, регистрационен номер К12-21-1/ 26.02.2013 г.

Цели, основни дейности и продължителност
ЕИСУЧРДА – предпоставка за ефективна администрация
  За контакти: e-mail: ras@government.bg , телефон: (02) 940 29 32, (02) 940 29 77    Администрация на Министерския съвет