Административен регистър

 
  Регулаторни режими
За регистъра
Административни
структури
Органи на
изпълнителната власт
Структура на
изпълнителната власт
Търсене
в административни
структури
Регулаторни режими
Актове по прилагането
на режими
Конкурси за
незаети длъжности
Нормативна уредба
Закон зa
администрацията


Закон зa
държавния служител


Наредба за условията и реда
за воденето, поддържането и ползването
на Административния регистър


Наредба за провеждане
на конкурсите за държавни служители


Закон за ограничаване
на административното регулиране
и административния контрол
върху стопанската дейност
Инструкция за намиране на информация за регулаторни режими и индивидуално издадените актове по тяхното прилагане на закрити/преобразувани административни структури/органи на изпълнителната власт
 
Избор на режим:  
 търсене 
 по вид 
 по предметна област 
 по орган по прилагане 
 всички активни 
 неактивни 

Изберете вид на режима:  
Лицензионен
Разрешителен
Регистрационен
Съгласувателен
  За контакти: e-mail: ras@government.bg , телефон: (02) 940 29 32, (02) 940 29 77    Администрация на Министерския съвет